Rest till Bäst

Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och klimatpositiva samhället

GLOBALA MÅL VI UPPFYLLER:

unspecified-1
GLOBALT MÅL 2

INGEN HUNGER

Biokol ökar markens vatten- och näringshållande förmåga och kan därmed öka åkermarkens produktion. Det industriella jordbruket har lett till att mängden mull i marken har minskat kraftigt på många håll. Biokol kan i viss mån kompensera för den lägre mullhalten och öka markens förmåga att binda näringsämnen och vatten. Inom Rest till Bäst kartlägger vi egenskaperna hos biokol som har producerats av olika restmaterial och vid olika pyrolystemperaturer. Vår vision är producera ett biokol med högt innehåll av näring, framförallt fosfor, som kan användas för olika typer av matproduktion.

Sustainable-Development-Goals_icons-03-1
GLOBALT MÅL 3

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

När organiska restprodukter behandlas med pyrolys och återförs till åkermarken i form av biokol minskar tillförseln av kadmium till jorden. Flera av de organiska restprodukter vårt samhälle producerar innehåller höga halter av giftiga ämnen. Med hjälp av pyrolysprocessen kan kadmium och andra tungmetaller, läkemedelsrester och mikroplaster reduceras i ekosystemen. Inom Rest till Bäst testar vi hur mycket kadmium som kan elimineras från olika restprodukter, framförallt avloppsslam. Vår vision är att näring ska kunna återvinnas från organiska restprodukter och användas inom jordbruket utan att människors hälsa påverkas negativt.

Sustainable-Development-Goals_icons-06-1
GLOBALT MÅL 6

RENT VATTEN OCH SANITET

Biokol minskar avrinningen av näringsämnen till havet och kan förbättra dagvattnets kvalitet. Biokol binder näringsämnen och föroreningar. Biokol i regn- och växtbäddar och åkermark fungerar därför som filter som fångar upp näring och föroreningar, vilket påverkar dagvattnets kvalitet positivt och minskar avrinningen till vattendrag, sjöar och hav. Inom Rest till Bäst kommer biokolets renande förmåga att utvärderas i flera olika typer av system för regnvattenhantering. Vår vision är att biokol ses som en säker och kostnadseffektiv produkt som kan användas inom flera olika områden för att generera ett renare vatten.

Sustainable-Development-Goals_icons-07-1
GLOBALT MÅL 7

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Pyrolysprocessen genererar den förnybara energitjänsten fjärrvärme. När biokol produceras med hjälp av pyrolys genereras även energi i form av värme, som kan användas som fjärrvärme. Inom Rest till Bäst går all överskottsvärme från pyrolysugnarna ut på fjärrvärmenätet. Vi kommer att kartlägga hur mycket energi som genereras vid olika pyrolystemperaturer för att optimera energiutvinningen. Vår vision är att generera substantiella mängder energi i form av fjärrvärme, av material som det idag saknas avsättning för på bioenergimarknaden.

Sustainable-Development-Goals_icons-09-1
GLOBALT MÅL 9

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Biokolets potential är idag långt ifrån fullständigt kartlagd och det finns en rad möjliga innovationssteg. Biokolets struktur med ringar av sex kolatomer skulle till exempel kunna användas inom utveckling av grafen – ett tvådimensionellt kolmaterial med en mängd unika egenskaper. Biokol kan även tillsättas som lättviktsmaterial i betong och biokol i kofoder verkar ge lägre metangasutsläpp. Vår vision är öka kunskapen om hur biokolets egenskaper förändras beroende på vilken restprodukt som används och vid vilken temperatur pyrolysen sker, för att på så sätt producera biokol med så många avsättningsmöjligheter som möjligt.

Sustainable-Development-Goals_icons-11-1
GLOBALT MÅL 11

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Samhällets organiska restprodukter omvandlas till nyttoprodukter. Biokol i regn- och växtbäddar stärker städernas gröna infrastruktur, något som främjar människors hälsa och motverkar klimatförändringar. Vegetationen motverkar bland annat stress och psykisk ohälsa samtidigt som den sänker temperaturen lokalt och fördröjer vatten. Inom Rest till Bäst testar vi biokol i gröna tak, levande väggar, trädplanteringar och regnbäddar. Vår vision är att biokol ska användas där det gör störst nytta och ger bäst effekt.

Sustainable-Development-Goals_icons-12-1
GLOBALT MÅL 12

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Organiska restprodukter med höga halter av miljöfarliga ämnen tillvaratas och
omvandlas till nyttoprodukter med låga halter av miljöfarliga ämnen. Genom att pyrolysera organiska restprodukter som det idag inte finns någon avsättning för tas material och energi, som annars skulle ha gått till spillo, till vara. Kretsloppen sluts! Rest till Bäst bidrar med kunskap om hur samhällets organiska restprodukter kan hanteras på ett produktivt sätt och skapar en cirkulär ekonomi. Visionen är att kvalitetssäkrad biokol från en rad organiska restprodukter säljs på en öppen marknad, utan att andra långsiktigt hållbara industrier påverkas på ett negativt sätt.

Sustainable-Development-Goals_icons-13-1
GLOBALT MÅL 13

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Biokol bryts ned mycket långsamt, vilket gör det till en stabil kolsänka. Det tar hundratals eller tusentals år för biokol att brytas ned i marken. Biokol är därmed en effektiv kolsänka, som bidrar till att minska koldioxidhalterna i atmosfären. Eftersom företag inom livsmedelsbranschen länge efterfrågat en stabil och verifierbar metod att skapa klimatkompensation utvecklar vi inom Rest till Bäst en affärsmodell för effektiv och lönsam produktion av biokol för användning som kolsänka inom jordbrukssektorn. Vår vision är att biokol används för att lagra kol i marken på lokal, nationell och global nivå.

Sustainable-Development-Goals_icons-14-1
GLOBALT MÅL 14

HAV OCH MARINA RESURSER

Genom att omvandla alger och tång till biokol kan mängden föroreningar i havet minska. Stora mängder alger och tång spolas varje år upp längs våra kuststräckor. De innehåller många föroreningar, däribland tungmetaller. Genom att omvandla de uppspolade algerna och tången till biokol kan dessa föroreningar omhändertas och vattenkvaliteten i våra hav förbättras. Inom Rest till Bäst undersöker vi möjligheterna att komplettera den biogasutvinning som idag görs på en del av algerna och tången genom att producera biokol av den. Vår vision är att minska mängden näringsämnen och tungmetaller i havet.

Sustainable-Development-Goals_icons-15-1
GLOBALT MÅL 15

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Biokol förbättrar den vattenhållande förmågan i jorden, vilket har en positiv effekt
på den biologiska mångfalden i torkutsatta urbana ekosystem. Många urbana gröna lösningar, däribland gröna tak och väggar, urbana ängar och stadsträd är utsatta för torka. Biokol förbättrar jordens vattenhållande förmåga och kan därmed leda till att antalet växtarter som överlever ökar. Även blomningsmängd och livslängd förlängs vilket i sin tur gynnar pollinerande insekter. Odlingstester med det biokol som produceras inom ramen för projektet kommer att genomföras i flera olika typer av urbana gröna lösningar och på olika orter i landet. Vår vision är att bidra till livskraftiga urbana ekosystem.

Sustainable-Development-Goals_icons-17-1
GLOBALT MÅL 17

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Produktion av ren och säker biokol från organiskt avfall kräver samarbete. Det krävs aktörer från många olika delar av samhället för att få hela den kedja på plats, som krävs för att biokol ska kunna tillverkas av organiska restprodukter och sedan användas inom de områden där den genererar störst nytta och ger mest effekt. Det krävs även mycket kunskap för att säkerställa biokolets kvalitet. Den kunskap vi erhåller under projektets gång kan förhoppningsvis användas för att bygga upp liknande kapacitet runt om i världen. Vår vision är att användandet av ren och klimatpositiv biokol sprids över världen och får en positiv inverkan på klimatet.

VÅR VISION

Vi driver utvecklingen mot ett klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle genom att utveckla lösningar för att minimera miljö- och klimatpåverkan från samhällets organiska restprodukter samtidigt som efterfrågade nyttoprodukter skapas och kolinlagring sker. Målet? En grönare och friskare värld.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut två gånger per år och handlar om allt spännande som händer inom projektet Rest till bäst.

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.