Skip to content

PUBLIKATIONER

Publicerad i Bygg & teknik nr 4/19, Malmberg, Jönsson Belyazid, Fransson, Paulsson

- Biokol – det nya svarta i gröna klimatskal

Publicerad i Tidningen Utemiljö nr 3, Gröna Fakta, Jönsson Belyazid, Malmberg, Fransson, 2019

- Biokol – en forntida resurs med framtida utvecklingsmöjligheter

Publicerad i GRØNT MILJØ nr 5, 2019

- Biokullet og den sorte jord

M. Paulsson, S. E. Svensson, J. E. Mattsson & B. Mattiasson (2015). Park- och trädgårdsavfall

– En resurs för fastbränsle och biogas. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Rapport 2015:10. 

Bhatta Kaudal et al., 2016

- An examination of physical and chemical properties of urban biochar for use as growing media substrate. Biomass and Bioenergy 84, 49-58

Agbna et al., 2017

- Effects of deficit irrigation and biochar addition on the growth, yield, and quality of tomato. Scientia Horticulturae 222, 90-101

Hammer et al., 2014

- A mycorrhizal fungus grows on biochar and captures phosphorus from its surfaces. Soil Biology and Biochemistry 77, 252-260

Ding et al., 2016

- Biochar to improve soil fertility. A review. Agronomy for sustainable development 36:36

Elin Laxmar, 2017

–Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö. 

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras.