OM PROJEKTET

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Projektet har 15 partners - alltifrån universitet och större företag till småföretag och kommuner.

lund-logo
uppsala_logo

I Lund skapar kommunen framtiden med hjälp av kunskap, innovation och öppenhet. Universitet och kommun, forskning och utveckling, näringsliv och samhälle samverkar alla för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Lunds kommun är projektledare för Rest till Bäst. De bidrar dessutom med organiskt restmaterial i form av park- och trädgårdsavfall, och flera av projektets försökslokaler ligger i Lund.

Uppsala utsågs 2018 till Årets klimatstad i WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge 2018 – enligt dem själva tack vare de breda insatserna för hållbar mobilitet och ambitionerna kring förnybar energi och energieffektivitet. Inom Rest till Bäst utvecklar och utvärderar Uppsala kommun biofilteranläggningar för rening av dagvatten.

Utskrift
VegTech_Logga

Malmö är platsen där människor samlas för att förverkliga sina idéer, och där hållbar utveckling och innovation har en given plats. Malmö kommun bidrar främst med metodik kring fytoremediering, som är en av de applikationer där biokolet som produceras inom ramen för projektet ska testas.

VegTech är Nordens ledande leverantör av vegetationstekniklösningar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Inom Rest till Bäst bidrar VegTech med att testa om och hur biokol kan förbättra funktionen hos gröna tak-lösningar.

slu_Logo_rgb
logo-large

SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om hur vi kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten på ett hållbart sätt. SLU är vice projektledare för Rest till Bäst och bidrar med expertis inom växtekologi och urbana vegetationssystem.

Trelleborg är kommunen som aldrig nöjer sig. Inte förrän de har gått till botten med var de står, vad de ser och vad de kan göra bättre och bättre och bättre…. Ur miljö- såväl som hållbarhetssynpunkt. Inom Rest till Bäst bidrar Trelleborgs kommun med kompetens inom näringscirkulering och restproduktägares behov. De förser även projektet med de organiska restmaterialen slam, alger och tång.

logga_BCC_november2013
EcoeraSustBiocharSystEngLogo

Belyazid Consulting & Communication (BCC) är en konsult- och kommunikationsbyrå med miljö och hållbar utveckling i fokus. BCC sköter, tillsammans med SGRI, kommunikationsarbetet inom Rest till Bäst.

ECOERA är ett svenskt innovationsföretag vars syfte är att skapa ett långsiktigt hållbart och småskaligt urbant jordbruk med hjälp av biokol. De har utnämnts till Climate solver av WWF. Inom Rest till Bäst bidrar ECOERA med kunskap kring produktionsprocessen – från organiskt avfall till biokol. De bidrar även med innovations- och affärsutveckling kring produkten biokol.

SBHUB_LOGOTYPE_COLBLACK_RGB
bara-logo-web

Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk och en plattform med innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar i fokus. Inom Rest till Bäst bidrar Sustainable Business Hub med affärsutveckling kring biokol som produkt och marknadsföring av de hållbara systemlösningar projektet genererar.

Bara Mineraler är marknadsledande i Europa inom produktion av platålera och pimpsten för användning inom trädgårdssektorn. Produkterna är hållbara, naturliga och bidrar till en grönare omvärld. Inom Rest till Bäst bidrar Bara Mineraler med expertis kring hur biokol kan användas tillsammans med andra substrat. De bidrar även med affärsutveckling av produkten biokol.

EKOBALANS LOGO STACKED stor
Foto 2018-08-20 18 21 57

Ekobalans affärsidé och vision är att sluta kretsloppet för växtnäringsämnen, såsom fosfor och kväve, genom att tillvarata de näringsrika restflödena i vårt samhälle. Inom Rest till Bäst bidrar Ekobalans med kunskap och teknik kring hur kadmium och andra tungmetaller kan avskiljas från det organiska restmaterialet för att producera ett biokol med låga halter av miljöfarliga ämnen.

Skånefrö är ett av Sveriges ledande utsädesföretag. Utsäde och frön produceras för såväl lantbrukare som företag, föreningar och privatpersoner och Skånefrös gräsfrö har utsetts till bäst i test av Råd & Rön. Inom Rest till Bäst bidrar Skånefrö med organiskt restavfall såväl som med pyrolysanläggningen som ska omvandla det organiska restmaterialet till biokol.

logo
proton

RISE är ett svenskt forskningsinstitut som genom internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Inom Rest till Bäst bidrar RISE med kunskap kring pyrolysprocessen och systemanalytiska utvärderingar av projektets värdekedjor.

Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) är en medlemsorganisation som arbetar med att främja urbana gröna lösningar och en hållbar stadsutveckling – genom informationsarbete såväl som praktiska övningar. SGRI ansvarar för kommunikationsarbetet inom Rest till Bäst, och är även ansvarig för flera av de odlingstester som genomförs inom projektet.

ET-logga-screen-rgb

EcoTopic AB är ett konsultbolag inom biokol. Vi hjälper våra kunder att påbörja produktion och användning av biokol genom att erbjuda förstudier, teknisk och administrativ support, föreläsningar och projektledning. Nu har vi glädjen att vara engagerade i Rest till Bäst där vi bl.a. kommer utreda certifiering av biokol.

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras.