Om projektet

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

Rest till Bäst har pågått sedan i maj 2017 och befinner sig nu i sitt tredje steg, med fokus på att optimera och skala upp tekniken samt verifiera och sprida de resultat som har erhållits i tidigare steg av projektet. Projektet pågår fram till sommaren 2023 och finansieras delvis av Vinnova.

Projektet har 27 partners - alltifrån universitet och större företag till småföretag och kommuner. De flesta har sin hemvist i Sverige, men det finns även ett par internationella partners.

I Lund skapar kommunen framtiden med hjälp av kunskap, innovation och öppenhet. Universitet och kommun, forskning och utveckling, näringsliv och samhälle samverkar alla för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Lunds kommun är projektledare för Rest till Bäst och flera av projektets försökslokaler ligger i Lund.

Uppsala utsågs 2020 för andra året i rad till årets klimatstad i WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge – mycket tack vare samarbetet med lokala aktörer inom Uppsala klimatprotokoll där deltagarna inspireras och utmanas till klimatåtgärder. Inom Rest till Bäst utvecklar och utvärderar Uppsala kommun biofilteranläggningar för rening av dagvatten.

VegTech är Nordens ledande leverantör av vegetationstekniklösningar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Inom Rest till Bäst bidrar VegTech med att testa om och hur biokol kan förbättra funktionen hos gröna tak-lösningar.

Trelleborg är kommunen som aldrig nöjer sig. Inte förrän de har gått till botten med var de står, vad de ser och vad de kan göra bättre och bättre och bättre - ur miljö- såväl som hållbarhetssynpunkt. Inom Rest till Bäst bidrar Trelleborgs kommun med kompetens inom näringscirkulering och restproduktägares behov. De förser även projektet med de organiska restprodukterna alger och tång.

SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om hur vi kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten på ett hållbart sätt. I Rest till Bäst bidrar SLU med expertis inom agrara system och genomför odlingsförsök med biokol i jordbruksmark. Dessutom tittar de närmare på biokol som metod för rening av dagvatten och ansvarar för de livscykelanalyser som kommer att genomföras inom projektet.

Malmö är platsen där människor samlas för att förverkliga sina idéer, och där hållbar utveckling och innovation har en given plats. I staden finns sedan tidigare flera olika planteringar med biokol, däribland växtbäddar där biokol tillförts till befintliga träd. Malmö stad medverkar i Rest till Bäst för att följa upp dessa trädförsök och kommer även utföra en potentialstudie för användning av biokol.

Belyazid Consulting & Communication

Belyazid Consulting & Communication (BCC) är en konsult- och kommunikationsbyrå med miljö och hållbar utveckling i fokus. BCC sköter, tillsammans med SGRI, kommunikationsarbetet inom Rest till Bäst.

logga_BCC_november2013

ECOERA är ett svenskt innovationsföretag vars syfte är att skapa ett långsiktigt hållbart och småskaligt urbant jordbruk med hjälp av biokol. De har utnämnts till Climate solver av WWF. Inom Rest till Bäst bidrar ECOERA med kunskap kring produktionsprocessen – från organiskt avfall till biokol. De bidrar även med innovations- och affärsutveckling kring produkten biokol.

Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk och en plattform med innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar i fokus. Inom Rest till Bäst bidrar Sustainable Business Hub med affärsutveckling kring biokol som produkt och marknadsföring av de hållbara systemlösningar projektet genererar.

Bara Mineraler är marknadsledande i Europa inom produktion av platålera och pimpsten för användning inom trädgårdssektorn. Produkterna är hållbara, naturliga och bidrar till en grönare omvärld. Inom Rest till Bäst bidrar Bara Mineraler med expertis kring hur biokol kan användas tillsammans med andra substrat. De bidrar även med affärsutveckling av produkten biokol.

Ekobalans affärsidé och vision är att sluta kretsloppet för växtnäringsämnen, såsom fosfor och kväve, genom att tillvarata de näringsrika restflödena i vårt samhälle. Inom Rest till Bäst bidrar Ekobalans med kunskap och teknik kring hur kadmium och andra tungmetaller kan avskiljas från det organiska restmaterialet för att producera ett biokol med låga halter av miljöfarliga ämnen.

Skånefrö är ett av Sveriges ledande utsädesföretag. Utsäde och frön produceras för såväl lantbrukare som företag, föreningar och privatpersoner och Skånefrös gräsfrö har utsetts till bäst i test av Råd & Rön. Inom Rest till Bäst bidrar Skånefrö med organiskt restavfall såväl som med pyrolysanläggningen som ska omvandla det organiska restmaterialet till biokol.

RISE är ett svenskt forskningsinstitut som genom internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Inom Rest till Bäst bidrar RISE med kunskap kring pyrolysprocessen och systemanalytiska utvärderingar av projektets värdekedjor samt arbetar för att kvalitetskriterier och definitioner för biokol införs i AMA anläggningsråd och anvisningar.

Green Roof Institute är ett kompetenscenter för urbana blågröna lösningar som arbetar för att främja lösningar som tacklar klimatförändringarna och för en hållbar stadsutveckling. Inom Rest till Bäst bidrar SGRI med att sprida information om hur biokol kan användas i gröna tak och andra urbana applikationer. De genomför även odlingstester med biokol.

EcoTopic är ett konsultbolag som arbetar enbart med biokol. De har kompetens inom såväl produktion som användning av biokol och erbjuder både teknisk och administrativ support samt utbildningar inom biokolsområdet. I Rest till Bäst arbetar de med certifiering av biokol, att lyfta biokolets mångfald av egenskaper och användningsområden och med biokolinnovation.

Carbonfuture är experter på handel med kolsänkor och utvecklar och äger en global handelsplattform för kolsänkor skapade med hjälp av biokol. Inom Rest till Bäst kommer de att tillsammans med övriga partners arbeta för att utveckla biokolmarknaden och befintliga handelsplattformar.

Edge formar framtidens städer, infrastruktur och landskap. De är experter på system som integrerar vegetation, dagvattenhantering och hårdgjorda ytor och bidrar inom Rest till Bäst med kunskap om hur biokol kan användas i dessa system samt utvecklar och utvärderar nya system i syfte att uppnå högre reningsgrad av föroreningar och bättre vattentillgång för vegetationen.

På Linnéuniversitetet strävar man efter att arbeta över ämnesgränserna och integrera forskning med utbildning och samverkan för att på så sätt möta de utmaningar som samhället står inför. Linnéuniversitetet är vice projektledare för Rest till Bäst och bidrar med expertis inom växtekologi och urbana vegetationssystem.

MKB är Malmös kommunala bostadsbolag och Sveriges tredje största allmännyttiga bostadsbolag med 25 300 hyreslägenheter. De arbetar för att det ska vara lätt att leva miljövänligt i staden, och klimatförändringen är MKB:s högst prioriterade miljöfrågeställning. I Rest till Bäst kommer MKB att med hjälp av biokol försöka skapa trädbestånd med större, friskare och tåligare träd som därmed genererar fler ekosystemtjänster, samt se över möjligheten att inkludera biokol i sin trädvårdsstrategi.

Orkla Foods Sverige är en av Sveriges ledande livsmedelsaktörer med mat, dryck och måltidslösningar till både dagligvaruhandel och storhushåll. Den största delen av produkternas klimatavtryck sker vid råvaruproduktionen, genom utsläpp knutna till växtodling och djurhållning. Orkla har satt mål för att minska utsläppen av växthusgaser i värdekedjan enligt Science Based Targets Initiative. Kolsänkor kan bli en viktig åtgärd för att nå målet, och inom ramen för Rest till Bäst undersöker Orkla hur biokol kan användas på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt i agrara system.

Pyreg är tillverkare av pyrolysteknik, och har en patenterad metod för att pyrolysera flera olika organiska restprodukter under kontrollerade förhållanden. I Rest till Bäst kommer de att arbeta med att utveckla pyrolystekniken ytterligare, samt marknadsföra den svenska biokolproduktionen genom spridning av det pyrolyssystem som utvecklades i Hammenhög under fas två av Rest till Bäst.

Stockholms stad har kommit långt i miljö- och klimatarbetet och målen är höga: Stockholm ska bli helt fossilfritt senast år 2040. Staden är både slutanvändare av biokol och köpare av kolsänkor. Som pionjär inom biokolanvändning för stadsträd vill Stockholms stad medverka i den teknikutveckling för tillförsel av biokol till befintliga trädplanteringar som sker inom Rest till Bäst. De kommer även att genomföra tester med biokol i växtbäddar.

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Hos dem bor 60 000 stockholmare. Företaget har som mål att vara klimatneutrala till år 2030, och använder biokol som en del i det arbetet. I Rest till Bäst kommer de att arbeta med att utveckla standarder för högkvalitativt biokol samt bidra till det beställarstöd som kommer att tas fram inom projektet.

Telge Återvinning tillhandahåller kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och Stockholmsregionen. De har nyligen investerat i en batch-pyrolysanläggning, som är den första i sitt slag i Sverige. I Rest till Bäst kommer de att testa att pyrolysera flera olika typer av organiska restprodukter och därmed bidra till att öka kunskapen om såväl råmaterial som pyrolysteknik.

Uppsala Vatten och Avfall levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hanterar och återvinner avfall samt producerar biogas i Uppsala kommun. De deltar i Rest till Bäst för att undersöka hur biokol kan användas i gröna lösningar för dagvattenhantering. De kommer, tillsammans med Uppsala kommun, att undersöka om ett flerstegsfilter som inkluderar biokol kan rena dagvatten från fosfor.

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer. De har stort fokus på hållbar avloppsrening och miljösmarta lösningar i samhället och är restproduktägare. I Rest till Bäst bidrar de med den organiska restprodukten slam, som kommer att pyrolyseras till biokol och användas i projektets odlingsförsök. VA SYD kommer under projektperioden även att starta en testbädd tillsammans med andra VA-organisationer för torkning, pyrolys och produktifiering av avloppsslam (kallad Ellinge testbädd).

Västerviks kommun är den lilla kommunen som prioriterar en god miljö med rent vatten, hållbar dricksvatten- och energiförsörjning, frisk luft och levande natur. De är både restproduktägare och slutanvändare av biokol och kommer inom ramen för Rest till Bäst att titta närmare på hur biokol kan användas i filterdiken för att förbättra dagvattenkvaliteten och minska näringsbelastningen på sjöar, vattendrag och hav.

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.