Vattenrening

Varför använda biokol för vattenrening?

Biokol har en hög porositet och stor ytarea och därmed en hög katjonutbyteskapacitet, det vill säga en god förmåga att binda positiva joner. Förmågan att binda joner gör att biokol kan fånga upp tungmetaller från det vatten som passerar de planteringar där det används. Avrinningsvattnets kvalitet ökar därmed och risken för förorening av sjöar, hav och andra vattendrag minskar. Förmågan att binda tungmetaller gör biokol till ett mycket intressant material i grönblågrå system i gaturum med syfte att ta hand om dagvatten.

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

I Rosendal i Uppsala bygger Uppsala kommun en ny typ av vägöverbyggnad, där de finaste fraktionerna i förstärkningslagret under biltrafikerade gator har tagits bort och endast grövre material finns kvar. Tanken är att på så sätt skapa ett förstärkningslager med betydligt fler stora porer, något som ska ge plats åt växtrötter och luft, och även kunna utnyttjas för att magasinera vatten. För att förbättra förstärkningslagrets funktion som dagvattenfilter och växtsubstrat har biokol tillsats till vissa växtbäddar. Inom Rest till Bäst ska Uppsala kommun, tillsammans med SLU, jämföra reningsgraden i avrinningsvattnet från växtbäddar som har anlagts med respektive utan biokol.

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.