Trädgårdsjord

Varför använda biokol i trädgårdsjordar?

Många av de substrat som används inom trädgårdsodling har en negativ miljö- och klimatpåverkan när de bryts, framställs och transporteras. Biokol däremot kan produceras av lokala restprodukter. Ungefär hälften av kolet bedöms dessutom finnas kvar i biokol efter 150 – 5 000 år, vilket gör att biokol är att betrakta som en kolsänka ur klimatsynpunkt.

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Inom Rest till Bäst gör vi en rad försök med syfte att kartlägga effekterna av att blanda in biokol i olika typer av odlingssubstrat (däribland torv, torv och barkmull, makadam samt olika kompostblandningar) vid småskalig salladsodling. Det biokol som används har producerats av olika typer av restprodukter och har olika pH-värden. 

Försöken påbörjades under sommaren 2018. Resultaten visar på en mycket god tillväxt hos sallad i icke-gödslad torv som blandats med 25 procent respektive 33 procent näringsladdat (fullgödsel) biokol med högt pH (över 8,5). 

Hur biokol med lägre pH, som blandas in i andra typer av jordar, påverkar tillväxten hos sallad kommer att testas under sommaren 2019. 

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.