PYROLYS

Det här är pyrolys

Produktionen av biokol sker i tre olika steg:
 

Förbehandling

Syftet med förbehandlingen är att bearbeta det organiska materialet så att pyrolysen blir så effektiv som möjligt. Oftast handlar det om avvattning och torkning av materialet, i de fall där materialet har hög vattenhalt (slam, alger och tång). En annan typ av förbehandling är rensning och sållning för att avlägsna sten och grus som annars kan förstöra matningsskruvar och andra delar av pyrolyspannan.

Pyrolys
Efterbehandling

Fördelar med pyrolys

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Tidigare studier har visat att biokolets ytarea, katjonutbyteskapacitet och pH ökar med ökande temperatur. Inom Rest till Bäst kommer vi att undersöka om detta är fallet även vid pyrolys av de organiska restprodukter som används inom ramen för detta projekt, det vill säga alger och tång, frörens, slam och park- och trädgårdsavfall. Vi kommer även att mäta innehållet av kadmium och andra tungmetaller före och efter pyrolys, för att kunna avgöra vilken temperatur som krävs för att få en god avskiljning av dem, samt utvärdera hur växtnäringsinnehållet i biokolen påverkas av pyrolystemperaturen. Dessutom kommer driftstabilitet och energibalanser vid de olika temperaturerna att utvärderas.

Den pyrolysanläggningen som används inom Rest till Bäst är del av ett projekt finansierat av Naturvårdsverkets Klimatklivet.

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.