Park- och trädgårdsavfall

Hantering av park- och trädgårdsavfall idag

Varje år uppkommer cirka 450 000 ton park- och trädgårdsavfall i Sveriges kommuner. Utöver detta finns även en ansenlig mängd park- och trädgårdsavfall från kyrkogårdsförvaltningar och andra privata aktörer. Det är en hanteringsmässig utmaning att ta hand om allt material på ett vettigt sätt, eftersom det rör sig om så stora mängder och materialet är heterogent. En del komposteras, medan en annan del förbränns. Det sistnämnda leder dock ofta till problem med förbränningsanläggningen då de höga halterna av sand och närsalter i park- och trädgårdsavfallet sliter hårt på utrustningen.

Varför göra biokol av park- och trädgårdsavfallet?

En stor del av park- och trädgårdsavfallet kan idag inte återvinnas eftersom det innehåller för höga halter av olika föroreningar, däribland tungmetaller såsom kadmium och bly. Vid omvandlingen av park- och trädgårdsavfallet till biokol via pyrolys avskiljs flera tungmetaller, däribland kadmium. Fosfor, och andra näringsämnen, kan därmed återföras utan att tungmetallerna gör det.

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

I Lunds och Trelleborgs kommuner använder parkförvaltningarna en sorteringsmetod som kallas för Lundamodellen. Det innebär att parkavfallet sorteras på platsen där det uppkommer i en finare fraktion som lämpar sig att kompostera, och en grövre flisfraktion som lämpar sig väl som bränsle. Inom ramen för Rest till Bäst kommer vi att testa att pyrolysera flisfraktionen. Till komposten läggs även trädgårdsavfall och därifrån sorterar vi ut trä som ett råmaterial för att producera biokol. Vi kommer också att utvärdera vilka förbehandlingsmetoder, däribland krossning, flisning, sållning och torkning, som är lämpliga. Liksom för övriga organiska restprodukter kommer vi även att undersöka hur pyrolysprocessen kan optimeras, framförallt med avseende på temperatur.

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.