Jordbrukets restprodukter

Hantering av jordbrukets restprodukter idag: Slöseri med värmeresurser!

Inom jordbrukssektorn skapas en rad organiska restprodukter, däribland halm och frö- och spannmålsavrens. Totalt rör det sig om ungefär 1,5 miljoner ton, motsvarande 6 TWh, varje år. Idag komposteras materialet, lämnas att brytas ned direkt på åkermarken eller förbränns i syfte att producera bioenergi. 

Varför göra biokol av jordbrukets restprodukter?

Jordbrukets restprodukter innehåller alla de växtnäringsämnen som grödorna har tagit upp. Om vi återför dem till jordbruksmarken kan näringsämnenas kretslopp slutas och behovet av konstgödning minska. Detta är särskilt relevant med avseende på fosfor, eftersom tillgången på fosfor idag är begränsad. Vid omvandlingen av organiska restprodukter till biokol bibehålls en hög andel av näringsämnena, däribland fosfor, samtidigt som energiutvinning sker och en kolsänka skapas. 

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Av jordbrukets organiska restprodukter kommer vi inom Rest till Bäst primärt att använda oss av frörens för att producera biokol. Målsättningen är att optimera pyrolysprocessen så att kostnaderna och energiåtgången blir så låga som möjligt, samtidigt som energiuttaget i form av fjärrvärme blir så högt som möjligt. Vi kommer även att testa att kombinera frörenset med andra typer av organiska material (till exempel slam och alger) för att se hur det påverkar pyrolysprocessen. 

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.