Jordbruk

Varför använda biokol inom jordbruket?

Tillväxten av jordbruksgrödor ökar generellt då biokol tillsätts. De positiva effekterna ökar med ökande biokolgiva upp till cirka 20 procent biokol. Störst effekt fås i sura och sandiga jordar. I svenska försök har man sett tillväxtökningar på upp till 33 procent vid en tillförsel på 2 kg biokol per kvadratmeter jord. 

Det finns dock även försök där tillsats av biokol inte har gett några positiva effekter på tillväxten, eller till och med har resulterat i en minskad tillväxt. Det kan bero på att den mikrobiella aktiviteten ökar då biokol tillsätts, vilket kan leda till en initial näringsbrist för grödorna framförallt vad gäller kväve. Kväve kan därför behöva tillsättas tillsammans med biokol. Kvävegödsling i kombination med tillsats av biokol har i många fall visats leda till ett mer effektivt kväveutnyttjande hos grödorna. 

Det finns idag relativt få studier där långsiktiga effekter av biokol och upprepad tillförsel av biokol på jordbruksgrödor har utvärderats.

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Inom Rest till Bäst har vi ingen försöksverksamhet för biokol i åkermark. Rest till Bästs projektpartners Skånefrö och Ecoera utförde tidigare försök med biokol i åkermark. Resultaten från dessa försök finns presenterade i ett examensarbete från SLU.

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.