Gröna lösningar i stadsmiljö

Varför använda biokol i gröna lösningar i stadsmiljö?

Eftersom biokol har en god vattenhållande förmåga kan man genom att blanda in biokol i odlingssubstratet öka jordens vattenhållande kapacitet och därmed förbättra och säkerställa växternas tillgång till vatten. Växterna klarar då längre perioder utan regn, och planteringar som kräver bevattning kan vattnas mer sällan. 

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Överblick

Inom Rest till Bäst kommer vi att genomföra odlingsförsök med biokol i flera olika typer av system för stadsgrönska, däribland stadsträd, gröna tak, gröna väggar, regnbäddar och urban ängsmark. Vi kommer att studera biokolets effekter på växters etablering och tillväxt samt utvärdera omfattningen av näringsläckage i system där biokol tillsatts. Vi kommer även att testa en helt ny metod för att tillföra biokol till befintliga planteringar. Om metoden fungerar bra kommer den yta som kan behandlas med biokol att kunna öka avsevärt. 

Gröna tak
Gröna väggar
Urbana ängar
Stadsträd

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.