Fotbollsplaner

Varför använda biokol i fotbollsplaner?

Biokolets vatten- och näringshållande egenskaper lockar till sig gräsrötterna. Det resulterar i ett djupare och mer förgrenat rotsystem och därmed mer slitstarka gräsytor. En gräsplan där biokol har tillsatts blir därför betydligt mer hållbar än en konventionell gräsyta. 

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Försök med biokol i olika typer av gräsytor genomförts i mindre skala, och en jordkomposition som lämpar sig för gräsplaner har identifierats. Inom Rest till Bäst kommer de småskaliga försöken att vidareutvecklas och en kommersiell pilotanläggning i form av en fotbollsplan med biokol i markbädden kommer att etableras och utvärderas. 

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras.