Hantering av alger och tång idag: Dålig lukt och övergödning!

Övergödningen leder till att det produceras stora mängder fintrådiga alger och tång längs de svenska kusterna. Totalt handlar det om uppemot 80 000 ton (våtvikt) enbart längs Skånes stränder. Algerna och tången slits loss från havsbotten av vågorna och spolas upp på stränderna eller samlas i småbåtshamnarna. Där påbörjas en förruttnelseprocess, som resulterar i att det luktar mycket illa. För att göra stränderna mer tilltalande för badgäster rensas de under sommarhalvåret och den uppsamlade alg- och tångmassan läggs på hög i sanddynerna eller på en närliggande plats. Efter badsäsongens slut återförs det uppsamlade materialet, och därmed även näringen som orsakar övergödningen, till vattnet. 

Varför göra biokol av alger och tång?

Alger och tång innehåller förhållandevis stora mängder fosfor. Genom att omvandla algerna och tången till biokol kan den fosfor som tidigare har läckt ut i havet från jordbruksmarken återföras. Kretsloppet sluts och behovet av att tillföra nybruten fosfor, som det idag finns en begränsad tillgång på, minskar.

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Alger och tång samlas vanligtvis in från stränderna med hjälp av en hjullastare, något som resulterar i att det följer med en betydande del sand. Alger och tång innehåller dessutom stora mängder vatten. Både sanden och vattnet medför svårigheter när materialet ska pyrolyseras och omvandlas till biokol. Inom Rest till Bäst kommer vi att samla in alger och tång med specialanpassade maskiner i det grunda vattnet närmast vattenbrynet. Förhoppningen är att på så sätt minska mängden sand i materialet. Vi kommer även att genomföra försök där vi torkar alger och tång direkt på stranden. Förutom att pyrolysprocessen fungerar bättre då materialet är torrare (helst 85 % torrsubstans) medför torkningen på plats att transporten till pyrolysanläggningen får en betydligt lägre klimatpåverkan, då det krävs färre körningar när materialet innehåller mindre vatten.

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.